Inzichtzijn

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen/trainingsdagen, die Inzichtzijn verzorgt, tenzij anders vermeld. Als je deelneemt aan een training of workshop gegeven door Inzichtzijn, dan stem je in met onderstaande voorwaarden.
 • In dit document wordt de deelnemer aangesproken als “deelnemer”, “je”, ‘’hij’’ of ‘’zij’’. Degene die de training geeft wordt aangesproken onder de handelsnaam “Inzichtzijn” of met “ik”.

Aanmelding

 • Aanmelding mindfulnesstraining:

Aanmelding voor een mindfulnesstraining vindt plaats door het aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden. Na aanmelding neem ik contact met je op voor een voorgesprek. Dit gesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken en wederzijdse verwachtingen te bespreken en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als ik besluit de kandidaat niet toe te laten tot de training laat ik dat tijdens of binnen drie dagen na het voorgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Als zowel trainer als kandidaat het eens zijn over het volgen van de training, ontvangt de deelnemer de definitieve bevestiging en de factuur. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

 • Aanmelding meditatiesessies:

Aanmelding voor meditatiesessies vindt plaats door het aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden. Je aanmelding is definitief wanneer je een e-mail ter bevestiging en factuur van Inzichtzijn ontvangen hebt waarin staat dat je bent ingeschreven voor desbetreffende training.  Er vindt geen voorgesprek plaats.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kun je voldoen wanneer je een factuur van Inzichtzijn hebt ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan je toegezonden.
 • De factuur dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoud Inzichtzijn het recht je gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Je betalingsverplichting blijft dan ook van kracht.
 • Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij mij bekend is (bijvoorbeeld van je werkgever), verneem ik dit graag zo snel mogelijk.

Annulering

In het geval dat je je inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen vier en vijf weken vóór aanvang van de training wordt €25,- administratiekosten aan je in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de training ben je het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient te geschieden per mail (info@inzichtzijn.nu)
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Inzichtzijn zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip c.q. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Inzichtzijn worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Inzichtzijn behandeld. Inzichtzijn zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Inzichtzijn. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Aansprakelijkheid

 • Je bent je ervan bewust dat jij je opgeeft voor een training die je helpt om met meer aandacht in het hier en nu te leven. De training is geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Het is de deelnemer bekend dat hij/zij zelf verantwoording draagt voor het proces, de ervaringen en effecten tijdens de sessies. Inzichtzijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. Indien je in behandeling bent bij een professionele hulpverlener, adviseer ik je jouw deelname vooraf met hem/haar te overleggen.

Klachten

 • Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van Inzichtzijn. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers, VMBN (https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/)